Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2018/2019

Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2018/2019

Lista e kandidatëve të pranuar në Medrese si nxënës të rregullt në vitin shkollorë 2018/2019 në Qendër

Kandidatet e pranuara në Medrese paralelja e vajzave Shkup për vitin shkollorë 2018/2019

Kandidatet e pranuara në Medrese paralelja e vajzave Tetovë për vitin shkollorë 2018/2019

Kandidatet e pranuara në Medrese paralelja e vajzave Gostivar për vitin shkollorë 2018/2019

Vini Re: Për kandidatët të cilët nuk jan pranuar dhe për numrin e përgjithshëm të nxënësëve për këto kandidatë vendos Rijaseti i Bashkësis Fetare Islame varësisht nga kushtet hapësinore dhe materiale. 

COMMENTS