Regjistrimi në Medrese

K O N K U R S

Për pranimin e nxënësve të rregullt (djem dhe vajza) në vitin e parë të vitit shkollorë 2018/2019

 

К О Н К У Р С

За прием на нови редовни ученици (машки и женски) во учебната 2018/2019 год.