Psikologji-Logjikë

LËNDA E PSIKOLOGJISË

Viti  III

 • Lënda e psikologjisë
 • Zhvillimi i psikologjisë
 • Metodat e psikologjisë
 • Metoda eksperimentale dhe joeksperimentale
 • Teknikat e gjurmimit në psikologji
 • Receprorët dhe efektorët
 • Sistemi nervor
 • Perceptimi
 • Të mësuarit – kuptimi
 • Të mësuarit e thjeshtë dhe të ndërlikuar
 • Të mësuarit verbal dhe motorik
 • Transferi i të mësuarit
 • Kuptimi për kujtesën dhe harresën
 • Pse harrojmë?
 • Si manifestohen kujtesa dhe harresa
 • Llojet e kujtesës
 • Të menduarit
 • Llojet e të menduarit
 • Kuptimi për emocionet
 • Llojet e emocioneve
 • Kuptimi për motivacionin
 • Llojet e motiveve
 • Fristrimet dhe konfliktet
 • Ëndrra dhe të fjeturit
 • Gjendjet tjera të veçanta të vetëdijes
 • Kuptimi për personalitetin
 • Struktura e personalitetit
 • Temperamenti
 • Karakteri
 • Faktorët biologjikë të zhvillimit të personalitetit
 • Faktorët socialë të zhvillimit të personalitetit
 • Periudhat në zhvillimin e individit
 • Tipologjitë dhe teoritë e personalitetit
 • Llojet e çrregullimeve psikike
 • Problemet e psikologjisë sociale
 • Të perceptuarit dhe të çmuarit e personave tjerë

LITERATURA: “PSIKOLOGJIA”  Nga Ilina Todorova

LËNDA E LOGJIKËS

Viti  III

 • Lënda e logjikës
 • Elementet e të menduarit
 • Koncepti – formimi i koncepteve
 • Llijet e koncepteve
 • Definimi
 • Ndarja e konceptit
 • Kuptimi për gjykimin
 • Të vërejturit
 • Eksperimenti
 • Numërimi dhe matja
 • Metodat statistikore
 • Indukcioni
 • Argumentimi dhe kundërshtimi
 • Ndarja e përgjithshme e të hulumtuarit shkencor
 • Lënda e logjikës formale
 • Logjika e pohimeve
 • Konkludimi direkt
 • Konkludimi indirekt

 

LITERATURA: “LOGJIKA” 
Nga Dr. Jonçe Josifoski dhe Dr. Mitko Ilievski

VËREJTJE: Pasi që teksti i lartëshënuar rrallë gjindet i përkthyer në gjuhën shqipe nxënësve u propozojmë të shërbehen me shënimet të cilat i marrin nxënësit e rregullt.