Shkencat Kur’anore

LËNDA: ULUMUL – KUR’AN

 Viti i III

 • Definicioni i Kur’nit
 • Vlera e Kur’anir
 • Vlera e leximit të Kur’anit
 • Respektimi i Kur’anit
 • Marja e të hollave për leximin e Kur’anit – shërimi me të
 • Kuptimi i fjalës El-Kur’an dhe emrat tjerë të Kur’anit
 • Definicioni i vahjit dhe llojët e tij
 • Mënyrat e shpalljes Muhammedit a.s.
 • Zbritja e Kur’anit
 • Zbritja e Kur’anit gradualisht dhe qëllimet e zbritjes graduale
 • Shpallja e parë dhe e fundit e Kur’anit
 • Njohja e shkaqeve të shpalljes – me shembuj
 • Ajetet mekase dhe medinase – karakteristikat e tyre
 • Tubimi i Kur’anit – nxënja përmendsh dhe shkruarja e tij
 • Rradhitja e ajeteve kur’anore dhe emrat e sureve
 • Tubimi i Kur’anit në kohën e Ebu Bekrit r.a.
 • Tubimi i Kur’anit në kohën e Othmanit r.a.
 • Ortografia e Kur’anit – shkrimi othman
 • Shtatë shkronjat e Kur’anit
 • Kiraetet – mënyrat e leximit të Kur’anit
 • Derogimi – En-Nes’h – definicioni dhe llojët e tij
 • Ajetet muhkem dhe muteshabih
 • I’xhazul Kur’an dhe format e tij
 • Shkenca e tefsirit – definicioni i tij
 • Komentimi i Kur’anit në kohën e Pejgamberit a.s.
 • Komentimi i Kur’anit në kohën e sahabëve
 • Komentimi i Kur’anit në kohën e tabiinëve
 • Komentimi i Kur’anit – kushtet e komentatorit
 • Metodologjia e komentimit të Kur’anit
 • Komentimi tradicional i Kur’anit
 • Komentimi racional i Kur’anit
 • Komentimi mistiko-filozofik i Kur’anit
 • Përkthimi i Kur’anit