AKREDITOHET MEDRESEJA ISA BEU NË SHKUP – URIME MEDRESANTË

AKREDITOHET MEDRESEJA ISA BEU NË SHKUP – URIME MEDRESANTË

AKREDITOHET MEDRESEJA ISA BEU NË SHKUP – URIME MEDRESANTË
Rijaseti i Bashkësisë Fetare Islame e RMV njofton opinionin e gjërë se sot më 26.03.2024, Qeveria e RMV në mbledhjen e saj të rregullt solli vendimin që Medreseja “Isa Beu” në Shkup të akreditohet dhe merr statusin e rregullt të shkollave të mesme. Me këtë status nxënësit e Medresesë do të kenë të drejtë të regjistrohen në të gjitha Universitetet e vendit dhe jashtë vendit.
Bashkësia Fetare Islame e RMV shpreh konsideratën dhe kënaqësinë e madhe që pas shumë vitesh Medreseja “Isa beu” akreditohet. Së pari falenderime të veçanta Qeverisë së RMV në krye me Kryeministrin z. Talat Xhaferin, Ministrin e Ministrisë së arsimit dhe shkencës z. Jeton Shaqirit , Byrosë për zhvillimin e arsimit, në krye me Drejtorin Abdulfeta Fetain, faktorëve dhe ekspertëve që dhanë kontribut në përpunimin e elaboratit, drejtorisë së Medresesë me paralelet e saja, sektorët e BFI dhe përkrahja e madhe e Muftive, mufinive dhe të gjithë imamët dhe besimtarët në përgjithësi.
Na prift e mbara dhe Zoti i bekoftë.
Urime nxënës, Medresant të respektuar!
***
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Ријасетот на Исламската Верска Заедница на РСМ ја известува пошироката јавност дека денес, (Вторник) 26.03.2024 година, Владата на РСМ на својата редовна седница донесе одлука за Иса Бег – Медресата во Скопје, да е акредитирана и да добие редовен статус на гимназија.
Со овој статус, учениците на Медресата ќе имаат право да се запишат на сите Универзитети во земјата и во странство.
Исламската Верска Заедница на РСМ изразува големо задоволство што после долги години Иса Бег Медресата е акредитирано најпрво од Владата на РСМ на чело со Премиерот г. Талат Џафери, Министерот за образование и наука г. Јетон Шаќири, Бирото за образование, факторите и експертите кои придонеле за изработка на извештајот, Дирекцијата на медресето со своите паралелки, секторите на ИВЗ, како и големата поддршка од муфтиите, муфтиствата и воопшто од сите имами и верници.
Алах да ги благослови сите.
***
NOTIFICATION
The Rijaset of the Islamic Religious Community of RNM announces to the general public that today, 26.03.2024, the Government of RNM in its regular meeting brought its decision that Madrasa “Isa Bey” in Skopje is accredited and receives the regular status of a high school.
With this status, Madrasah students will have the right to enroll in all Universities in the country and abroad.
The Islamic Religious Community of RNM expresses its great consideration and satisfaction that after many years, the Madrasa “Isa Bey” is accredited first by the Government of RNM headed by the Prime Minister Mr. Talat Xhaferri, the Minister of the Ministry of Education and Science Mr. Jeton Shaqiri, the Bureau of Education, the factors and experts who contributed to the elaboration of the report, the Madrasa directorate with its parallels, the IRCM sectors and the great support of muftinies, Mufties and all imams and believers in general.
Good bless them all.
****
DUYURU
KMC İslam Dini Birliği Riyaseti, bugün 26.03.2024 tarihinde KMC Hükümeti’nin düzenlenen olağan toplantısında Üsküp “İsa Bey” Medresesi’nin akredite edilmesi ve ortaöğretim kurumları normal statüsünü alması kararını getirdiğini kamuoyuna duyurmaktadır. Medresenin bu statüye kavuşmasıyla, Medrese öğrencileri yurt içinde ve yurt dışındaki tüm üniversitelere kayıt yapma hakkına sahip olmaktadır.
KMC İslam Dini Birliği, uzun yıllar süren büyük bir mücadeleden sonra “İsa Bey” Medresesi’nin akredite olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etmektedir. Öncelikle Sayın Başbakanımızın başkanlığını yaptığı KMC Hükümetine, Başbakan Talat Caferi, Milli Eğitim ve Bilim Bakanı Yeton Şakiri, Eğitimi Geliştirme Bürosu Müdürü Abdulfeta Fetai, raporun hazırlanmasına katkıda bulunan faktörler ve uzmanlar, Medrese idarecileri ve mensupları, İslam Birliği’nin sektörleri, müftüler, müminler ve genel olarak tüm imamlar, din görevlileri ve inananlara özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Cenabı Allah hepinizden razı olsun.
Saygıdeğer Madrese öğrencileri Sizleri de tebrik ediyoruz.
   akre

COMMENTS