Da’ve – Retorikë

LËNDA: DA’VE-RETORIKË

VITI – III-

 • Hyrje në shkencën e da’ves;
 • Definicioni i da’ves
 • Rëndësia e shkencës së da’ves
 • Kategoritë e da’ves
 • Llojet e da’ves
 • Karakteristikat e thirrjes islame
 • Etapat e da’ves
 • Thirrja islame përgjatë historisë
 • Thirrësi (daiu);
 • Shkaqet që thirrësi duhet punuar për fenë Islame
 • Veglat e thirrësit
 • Morali i thirrësit
 • I thirruri;
 • E drejta e të thirrurit
 • Kush është i thirrur?
 • Bazat dhe metodat e thirrjes;
 • Sëmundja dhe shërimi
 • Shpërblimi dhe dënimi në Islam
 • Mënjanimi i dilemave
 • Udhëzimi në të mirë dhe ndalesa nga e keqja
 • Dituria dhe arsimimi
 • Mjetet e thirrjes (propagandës)
  • Orët e parapara për zhvillim 26 orë
  • Orët e parapara për përsëritje 17 orë
  • Retorikë
  • Para se të fillojmë;
  • Hyrje dhe prezantim
  • Definicioni i retorikës
  • Të kuptuarit e retorikës
  • Dobitë e retorikës
  • Retorika në Islam
  • Cilësitë e oratorit të dalluar
  • Lidhshmëria e fjalimit
  • Informacione të përgjithshme
  • Planifikimi;
  • Audienca
  • Qëllimet
  • Llojet e fjalimeve
  • Llogaritja e kohës
  • Përgatitja;
  • Përgatitja e vendit
  • Mjetet vizuale
  • Prezantimi indirekt dhe jashtë kufijve
  • Ushtrimi
  • Radhitja;
  • Parathënia
  • Boshti i temës
  • Përmbyllja
  • Prezantimi;
  • Preferenca
  • Stili
  • Lëvizja
  • Pyetjet
  • Personat me probleme