Fikh

LËNDA:  FIKH   (4×2)

VITI:  -I-

 • Njoftim me lëndën dhe plan-programin
 • Përkufizimi, ndarja e fikut dhe hukmet e sheriatit
 • Burimet dhe dispozitat, medhhebi hanefij
 • Pastërtia – Ujërat dhe ndarja e tyre dhe Suri
 • Përsëritje e materialit
 • Ujërat e bunarëve dhe dispozita e tyre
 • Gusli dhe dispozita e tij
 • Abdesi (farzet, adabet, mekruhet dhe prishja e adesit
 • Tejemumi
 • Mes’hi mbi Meste
 • Hajzi Nifasi dhe Istihada sahibi udhr
 • Çka ndalohet gjatë hajzit dhe nifasit
 • Namazi, vlera dhe dispozita e mosfaljes së namazit
 • Ezani dhe Ikameti dhe përgjigja ndaj myezinit
 • Kushtet e Namazit,
 • Ruknet – Farzet e namazit
 • Vaxhibet e namazit
 • Sunetet e namazit
 • Gjërat që e prishin namazin
 • Mekruhet dhe ndërprerja e namazit
 • Mënyra e faljes së namazit (sqarim teorik dhe praktik)
 • Namazi me xhematë dhe vlefshmëria e imamit
 • Sehvi sexhdeja dhe sexhdeja e leximit
 • Namazi Kaza
 • Namazi i Xhumasë
 • Namazi i Bajrameve (sqarim teorik dhe praktik)
 • Namazi i Vitrit
 • Namazi i Bajramëve
 • Namazet nafile
 • Namazi i teravisë
 • Namazi i Xhenazë dhe dispozitat rreth xhenazes
 • Agjërimi – Kushtet e agjërimit
 • Muaji i Ramazanit
 • Vërtetimi i fillimit dhe përfundimit të Ramazanit
 • Dita e dyshim dhe dispozita e agjërimit
 • Prishja e agjërimit
 • Sunetet dhe adabet e agjërimit
 • Mekruhet e  agjërimit
  • Sunetet e agjërimit
  • Gjërat aksidentale që lejojnë prishjen e agjërimit
  • Agjërimi Kaza
Ø  Lutjet pas namazit dhe duaja e namazit

VITI:    – II –

 • Njoftim me materialin
 • Zeqati
 • Kushtet e Zeqatit
 • Zeqati në ari dhe argjend
 • Zeqati në mallra tregtarë
 • Zeqati në xehe
 • Zeqati në bereqete tokësore
 • Destinimi i zeqatit
 • Kujt nuk i takon Zeqati
 • Sadekatul fitri
 • Sadekatul fitri
 • Haxhi
 • Kushtet e haxhit
 • Haxhi Bedel
 • Farzet e haxhit
 • Vaxhibet dhe sunetet e haxhit
 • Mikati dhe llojet e haxhit
 • Gabimet në haxh
 • Zgjedhja bashkëshortore
 • Fejesa në Islam
 • Martesa dhe dispozitat e saj
 • Kushtet e lidhjes së kontratës
 • Kushtet e vlefshmërisë së kontratës
 • Mehri
 • Pengesat e përhershme të Martesës
 • Përforcim i materialit
 • Pengesat e përkohshme të Martesës
 • Poligamia
 • Kushtet e zbatimit të kontratës
 • Kushtet e domosdoshmërisë
 • Obligimet bashkëshortore
 • Shkurorëzimi dhe urtësia e tij
 • Llojet e shkurorëzimit
 • Shkurorëzimi El Hal’u
 • Shkurorëzimi dhihar dhe Lian
 • Ideti dhe llojet e tij
 • Dispozitat e Idetit

 VITI:III-

Kontrata, definimi dhe teoria e kontratës

 • Kontrata e Shitblerjes
 • Shitblerja me parapagim
 • Kamata
 • Amaneti
 • Uzurpimi
 • Ortakëria
 • Bashkëngjitja e pasurisë
 • Sigurimi i Pasurisë
 • Qiraja
 • Garantimi
 • Transferimi
 • Marrëveshja
 • Huazimi
 • Vakëfi
 • Vasijeti
 • Shkenca e mirathit
 • Shtyllat dhe shkaqet e trashëgimisë
 • Kushtet dhe pengesat e trashëgimisë
 • Trashëgimtarët
 • Rangimi i trashëgimtarëve
 • Mundësitë e trashëgimtarëve As’habul Furud
 • Ushtrime praktike
 • Asabatët
 • Auvli
 • Ushtrime praktike me shembuj
 • Rikthimi i pasurisë te As’habul Furud
 • Verifikimi i emruesit të përbashkët
 • Mënyra për ndarjen e pasurisë
 • Dhevul Erhami

Ø  Mbulimi “ El Haxhbu

VITI: IV-

Njoftim me plan-programin

 • Përkufizimi i  veprës penale dhe metodologjia Islame në përkufizimin e veprës penale dhe sanksioneve
 • Ndikimi i ndjenjës fetare në pengimin e subjektit  nga veprimet penale
 • Llojet e sanksioneve penale
 •  Mbytja me qëllim
 • Sanksioni i mbytjes me qëllim – Përforcim i lëndës
 • Mbytja si me qëllim, mbytja me gabim dhe shkaktim vrasjeje si dhe sanksioni
 • Prostitucioni vepër
 • Sanksioni i veprës penale të prostitucionit
 • Shpifja për prostitucion dhe sanksioni i shpifjes
 • Alkooli vepër penale dhe sanksioni i paraparë
 • Vjedhja vepër penale
 • Sanksioni i vjedhjes
 • Plaçkitja veprim penal
 • Rebelimi veprim penal
 • Sanksioni i renegatit
 • Ekstradimi i kriminelit
 • Aborti vepër penale
 • Armiqësia ndaj trupit të njeriut
 • Sanksioni diskrecional (Ta’ziri)
 • Betimi
 • Therrja Islame
 • Veshmbathja
 • Gjykata në Islam
 • Institucioni dhe roli i tij
 • Raportet e shtetit me shoqërinë
 • Institucioni i Bashkësisë Islame në periudhën osmane
 • Organizimi i Bashkësisë Islame pas rënies së osmanlinjve 1912-1945
 • Organizimi i Bashkësisë Islame prej vitit 1945 deri vitin 1990
 • Pavarësia e Bashkësisë islame në RM
 • Pozicioni juridik i Bashkësisë Islame në sistemin plural
 • Aktet normative të Bashkësisë Islame
 • Sistemi zgjedhor sipas Kushtetutës së BI
 • Organet e BI në RM
 • Institucionet e BFI në RM (medreseja, Fakulteti dhe Biblioteka)