Gjuhë maqedone

GJUHA MAQEDONE

Viti  I

 • Makedonska narodna literatura
 • Lirski narodni pesni
 • Epski narodni pesni
 • Lirsko-epski narosni pesni
 • Slovenska pismenost
 • Kiril i metodij
 • Ohriska kni`evna {kola
 • Kliment ohridski
 • Prosvetitelstvo vo Makedonija
 • Joakim Kr~ovski
 • Teodosij Sinaitski
 • Kiril Pej~inovi}
 • Jordan Hxi Konstatinov – Xunot
 • Romantizmot vo Makedonija
 • Dimitar Miladinov
 • Kuzman [apkarov
 • Konstantin Miladinov
 • Rajko @insifov
 • Gligor Prli~ev
 • Gramatika na Makedonskiot literaturen jazik:
 • -Kratok istoriski pregled na razvuitokot i formiraweto na Makedonskiot jazik,
 • Fonetika – podelba
 • -Akcent,
 • morfologija,
 • polnozna~ni i slu`beni zborovi
 • menlivi i nemenlivi zborovi
 • Sintaksa,  re~enica,   Predmet  (objekt)
  • Literatura:
   • Makedonski jazik so primeri
   • od literatura za prva godina
   • so nastava na albanski i turski jazik
   • Avtori:
   • Kosara Ti~kova
   • Marina Toleva
   • Mojsi Lutfiu

    

   Viti  II

   • Makedonska literatura pri krajot na 19 vek i po~etokot na 20 vek.
   • Marko Cepenkov     2. Krste P. Misirkov    3. Bojdan ^ernodrinski
   • Makedonska literatura vo periodot me|u dvete svetski vojni
   • Vasil  Iloski,  2. Anton Panov,  3. Risto krle,  4. Kosta  Racin,
   • Kole nedelkovski.
   • Gramatika na Makedonskiot literaturen jazik
   • Fonetika,  akcentski celosti,  morfologija,  imenki, zamenki, pridavki, broevi, glagoli, prilozi predlozi.
   • Sintaksa – Atribut , sintagma

    

   • Literatura:
    • Literatura za vtora godina
    • Gramnatika za 1,2,3,4, god.
    • Autor: Krume Kepeski

    

   Viti  III

   • Makedonska literatura inspirirana od NOB
   • Mite Bogoevski, 2. Stale Popov, 3. \or|i Abaxiev, 4. Savko janevski,
   • Vlado Maleski, 6. Aco [opov, 7. Bla`e Koneski, 8. Kole ^a{ule
   • Morfologija:
   • Prosti glalgolski formi,  sefa{no vreme,  minato opredeleno cvr{eno i nesvr{eno vreme,  glagolska – l – forma,  zapoveden na~in, sloçeni glagolski formi, glagolska konstrukcija so sum i imam.
   • Sintaksa:
   • Slo`ena re~enica, nezavisni slo`eni re~enici – sostavni, razdelni, sprotivni isklu~ni i zaklu~ni re~enici.
   • Zavisno slo`eni re~enici, na~inski pri~inski, posledi~ni, vremenski, namerni, pri~inski, uslovni, odnosni i dopusni re~enici.

    

   • Literatura:
    • Makedonski jazik i letarura od
    • litarura za 3 god.
    • Gramatika : Krume Kupeski
     • za: 1,2,3,4 godina

   Viti  IV

   • Povoena Makedonska literatura vtor del
   • Dimitar Solev, 2. Mateja Mateski,  3. Gane Todorovski, 4. Simon Drakula
   • Ante  Popovski
   • Leksikologija, podelba na leksikologija
   • Pravopis,  Dijalektologija,  Podelba na dijalektite.
   • Sintaksa: Re~enica, podelba na re~enicata
   • Literatura:
    • Literatura za 4 godina
    • Gramatika od Krume Kepeski