Gjuhë shqipe

GJUHA SHQIPE   (4×2)

 Viti  I

 • Letërsi:
 • Arti dhe llojet e artit,
 • Shkenca e letërsisë dhe disiplinat e saj (Historia e letërsisë, Teoria e letërsisë dhe Kritikia letrare).
 • Gjinitë letrare dhe llojet e tyre (Lirika, Epika, Dramatika)
 • Mitologjia greke dhe Bibla
 • Letërsia e vjetër greke (Homeri: “Iliada” dhe “ Odisea”)
 • Letërsia e vjetër romake (Vergjili: “Eneida”)
 • Dokumentet e para të shkruara të shqipes
 • Humanizmi dhe Renesansa (D. Aligeri: “Komedia hyjnore”)
 • Humanizmi në letërsinë shqiptare
 • Letërsia e vjetër shqiptare – përfaqsuesit kryesorë
 • Baroku dhe Klasicizmi (Molieri: Tartufi”)
 • Iluminizmi si rrymë letrare e shek. XVIII
 • Iluminizmi në letërsinë shqiptare
 • Letërsia shqiptare me alfabet arabo – turk
 • Nezim Frakulla
 • Hasan Zyko Kamberi
 • Muhamet Çami Kyçyku
 • Romantizmi: veçoritë dhe përfaqësuesit kryesorë
 • Xhorxh G. Bjroni  (“Çajld Haroldi”)
 • A.S. Pushkini (“Eugjen Onjegini”)
 • J.V.Gëte (“Fausti”)
 • Romantizmi në letërsinë shqiptare
  • -paraqitja, veçoritë dhe përfaqësuesit kryesorë
  • -shoqëritë kulturore, shkollat, gazetat dhe revistat
  • -mbledhësit e folklorit
 • Veqilharxhi e K. Kristoforidhi
 • De Rada e Gavril Dara
 • Naim Frashëri – jeta dhe vepra
  • -Naimi mendimtar
  • -lirika e Naimit
  • -epopetë kombëtare dhe fetare (“Qerbelaja”)
 • Sami Frashëri – jeta dhe vepra letrare enciklopedike
 • N. Mjeda
 • F. Shiroka
 • L. Gurakuqi
  • Teksti: Letërsia me shembuj për vitin e parë të shkollave të mesme
  • nga: Xhevat Gega, Shkup 1996

 

Ø  GRAMATIKA

 • Njohuritë e përgjithshme për gjuhën
 • Klasifikimi i gjuhëve (Morfologjik dhe Gjenealogjik)
 • Gjuha popullore dhe gjuha letrare (dallimet kryesore ndërmjet dy kategorive të gjuhës shqipe)
 • Drejtshkrimi (parimi fonetik, historik dhe etimologjik)
 • Gjuha dhe degët e saj
 • Fonetika dhe fonologjia
 • Organet e të folurit
 • Tingujt dhe fonemat
 • Zanoret dhe klasifikimi i tyre
 • Fonema
 • Bashkëtinglloret dhe klasifikimi i tyre
 • Rrokja – ndarja e fjalëve në rrokje
 • Theksi
 • Ndryshimet fonetike të tingujve: asimilimi, qiellzorëzimi, metafonia, apofonia,              rotacizmi, rënia e tingujve
 • Leksikologjia e gjihes shqipe
 • Polisemia
 • Sinonimet, antonimet, homonimet
 • Shtresat e leksikut të shqipes (huazimet, ndërkombtarizmat)
 • Shtresat e leksikut sipas përdorimit: arkaizmat, historizmat, neologjizmat, dialektizmat, profesionalizmat
 • Njësitë frazeologjike
 • Fjalorët dhe llojet e fjalorëve
  • Teksti: Gramatika e gjuhës shqipe
  • Nga: Remzi Nesimi, Shkup 1996

Lexime veprash të plota:

 • Letërsia e bejtexhinjëve, Krestomaci e letërsisë së vjetër shqipe, Antigona e Sofokliut, Iliada dhe Odisea të Homerit, Mendime të Rexhep Vokës, Fe-rrëfenjseja e Said Najdenit, Alamiada shqiptare e M. hysës, kompleti i veprave të Naimit dhe të Samiut.

 

Viti  II

 • Letërsi:
 • Realizmi në letërsi: lindja, veçoritë, dhe përfaqësuesit kryesorë; karakteristikat e realizmit
 • Balzaku – jeta dhe vepra; “Komedia njerëzore”, “E. Grande”.
 • L. Tolstoj: “Ana Karenina”
 • b. Nushiq: “Deputeti i popullit”
 • Realizmi në letërsinë shqiptare: tiparet dhe format poetike
 • N. Nikaj – jeta dhe vepra
 • A.Z.Çajupi: “Baba Tomori” (“Fshati im”), “Vaje”,dramat
 • Gj. Fishta – poezia satirike, dramat, “Lahuta e Malësisë”
 • M. Grameno: novela “Oxhaku”
 •  Asdreni – vepra poetike
 • Modernizmi në letërsi: lindja, veçoritë, përfaqësuesit kryesorë
 • Tendencat moderne të letërsisë shqiptare: lindja, veçoritë dhe përfaqësuesit kryesorë
 • Faik Konica – jeta dhe vepra: “Shqipria si mçu duk”, veprimtaria publicistike dhe përkthimet e F. Konicës
 • Kristo Floqi – Komedia “Vllazni e interes”
 • F.S.Noli: “Albumi”, veprat në prozë, përkthimet, elegjitë.
 • Ali Asllani – motivet kryesore të poezisë së tij, poema satirike “Hanko Halla”.
 • Lazgush Poradeci – veprimtaria poetike dhe pikëpamjet e tij rreth procesit të krijimit poetik (“Krojçi fshatit tonë”)
 • Mitrush Kuteli – rrefimtar dhe kritik letrar
 • Letërsia e angazhuar – vështrim i përgjithshëm
 • Letërsia e angazhuar sociale në në letërsinë shqiptare – lindja, veçoritë dhe përfaqësuesit kryesorë – rafshet tematike dhe motivore
 • S. Spasse: “Nusja pa duvak”.
  • Teksti: Letërsia me shembuj për vitin e dytë
  • Nga: Zeqirja Neziri dhe Gj.Gjuravçaj, Shkup 1996

 

 • Morfologji:
 • Morfologjia dhe objketi i studimit të saj (pjesët e ndryshueshme dhe pjesët e pandryshueshme…)
 • Fjala dhe pjesët e saj përbërse
  • -rrënja e fjalës
  • -tema e fjalës
  • -parashtresat dhe prapashtesat
  • -mbaresat
 • Formimi i fjalëve në gjuhën shqipe
 • Fjalët e prejardhura
 • Paranyjëzimi
 • Fjalët e përbëra (kompozitat)
 • Fjalët e përngjitura
 • Formimi i fjalëve me konversion:
  • -emërzimi
  • -mbiemërzimi
  • -ndajfoljezimi dhe
  • -parafjalëzimi
 • Kuptimet gramatikore dhe format gramatikore
 • Emrat – kategoritë gramatikore të emrave
 • Gjinia: gj. Mashkullore, femrore dhe asnjanëse
 • Numri; formimi i shumësit të gj. Mashkullore dhe gj. Femrore
 • Shquarësia
 • Kategoria e rasës dhe përdorimet kryesore…
 • Lakimi: i parë, i dytë, i tretë dhe i katërt
 • Nyjat dhe funksioni i nyjave
 • Mbiemrat – kategoritë gramatikore
 • Shkallët e mbiemrave
 • Numrorët: themelorë dhe rreshtorë
 • Përemrat: ndarja sipas kuptimit dhe funksionit
 • Folja dhe klasifikimi i foljeve, kategoritë gramatikore
 • Zgjedhimi i foljeve
 • Pjesët e pandryshueshme të ligjëratës (ndajfoljet, parafjalët, lidhëzat, pjesëzat, pasthirmat.

 

 • Teksti: Gramatika e gjuhës shqipe për shkollat e mesme  I (morfologjia)
 • Nga: Remzi Nesimi, Shkup,1995

Viti  III

 • Letërsi:
 • Letërsia bashkëkohore: lindja, veçoritë dhe përfaqësuesit
 • Drejt poezisë bashkëkohore
 • R. Tagora (“Kopshtari” , “Stuhi në Gang”)
 • Esad Mekuli – jeta dhe vepra (“Brigjet”, “Afsha ada”)
 • Martin Camaj – jeta dhe vepra
 • Enver Gjerqeku: “Bebzat e mallit”, “Blerimi i vonuem”, Ashti ynë”, “Xixa Stralli”
 • Fatos Arapi: poet, prozator, kritik letrar (“Fatet”, Dhjetori i shqetësuar”)
 • Proza bashkëkohore: lindja, veçoritë dhe përfaqësuesit
 • E. M. Remarku (“Në perendim asgjë të re”)
 • E. Hemingvei (“Për kë bie kambana”)
 • M. Shollohovi (“Fati i njeriut”)
 • Hivzi Sulejmani: poetika e veprës së tij, “Era dhe kolonat”,”Miu në xhep”
 • P.Marku: “Hasta la vista”
 • Sh. Musaraj: “Para agimit”
 • Dh.Shuteriqi si studijues i letërsisë.
 • J. Xoxa: “Lumi i vdekur”
 • Drama bashkëkohore: paraqitja, veçoritë, përfaqësuesit….
 • Bertoll Brehti – jeta dhe vepra
 • Mirosllav Kërlezha – jeta, vepra dhe veçoritë ekspresionialiste
 • Josip Rela: dy fazat e krijimtarisë letrare
 • K. Jakova si dramaturg
  • Teksti: Letërsia për vitin e tretë
  • Nga: Z. Neziri dhe A. Leka, Shkup, 1994

Sintaksa:

 • Sintaksa, objekti dhe rëndësia e studimit të saj
 • Njësitë sintaksore (fjalia e periudha togfjalëshi e gjymtyret e fjalisë)
 • Sintaksa e fjalisë
 • Tiparet dhe klasifikimi i fjalive – fjalitë sipas ndërtimit
 • Fjalitë njëkryegjymtyrëshe dhe dykryegjymtyrëshe
 • Fjalia vetore – me vetë të përcaktuar,
  • -me vetë të papërcaktuar
  • -me vetë të përgjithësuar
 • Fjalitë e plota, fjalitë e pagjyntyrëzueshme
 • Gjymtyrët homogjene dhe gjymtyrët e veçuara
 • Përcaktori, ndajshtimi, përcaktori kallëzuesor, rrethanori dhe kundrinori me parafjalë
 • Rendi i gjymtyrëve në fjalinë dëftore (r. i drejtë dhe emocional)
 • Sintaksa e periudhës
 • Periudha me fjali të bashkërenditura – këpujore, -kundërshtore, -veçuese dhe – përmbyllëse
 • Periudha me fjali nënrenditëse – kryefjalore, -kallëzuesore, -kundrinore, -përcaktore dhe -rrethanore
 • Klasifikimi i iperiudhave me fjali rrethanore
 • Periudha me fjali asindetike.
  • Teksti:: Gramatika e gj. Shqipe (Sintaksa)
  • Nga: Ahmed Kelmendi dhe M. Hasimja,Prishtinë,1989

III. Lexime veprimesh të plota: Gitanxhalla (R. Tagora),  Brigjet (Esat Mekuli), Hasta La Vista (P.Marko), Lumi i vdekur (J.Xoxa), Sikur tçisha djalë (H. Stërmilli).

 

Viti  IV

 • Letërsi:
 • Letërsia moderne
 • Lirika
 • F.G.Lorka
 • Pablo Neruda (“Epi gjeneral”)
 • Abdulazis Islami: poet, prozator, mbledhës i folklorit
 • Dritëro Agolli (Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”)
 • Din Mehmeti (“Letër sçkam për ty”)
 • Adem Gajtani
 • Azem Shkreli (tregimi “Buka”)
 • Ali Podrimja
 • Natasha Lako (“Këmisha e pranverës”)
 • Epika – rrëfimi folklorik, historik, parodik, lirik
 • F. Dostojevski (“Idioti”)
 • F. Kafka (“Procesi”)
 • A. Kamy (“I huaji”)
 • E. Koliqi (“Djepi i artë”)
 • M. Isaku – veprat ne poezi dhe në prozë
 • I. Kadare (“Kush e solli Doruntinën”)
 • A. Demaç
 • Nazmi Rrahmani (“Rruga e shtëpisë sime”)
 • Musa Ramadani  (“Zezona”)
 • Dramatika
 • Resul Shabani
 • Kritika
 • Rexhep Qosja
 • Ali Aliu
 • Luan Starova
 • Ibrahim Rugova

 

 • Teksti: Letërsia me shembuj për vitin IV të shkollave të mesme
 • Nga:  Nehas Sopaj, Shkup, 1996

 

 • Gjuha shqipe dhe kultura e të shprehurit:
 • Historia e shkrimit – piktografik, – ideografik, – fonetik
 • Historiku i gjuhës së shkruar shqipe
 • Shkrimet shqipe me alfabet turko-arab (shek. XVIII)
 • Rruga e formimit të gjuhës letrare shqipe –
  • periudha parakombëtare dhe periudha kombëtare
 • Baza dialektore e gjuhës së sotme letrare shqipe
 • Parimet e përgjithshme të drejtshkrimit të gjuhës shqipe:
  • -parimi fonetik dhe
  • -parimi morfologjik
 • Llojet e shkrimeve: -letrare, -shkencore, -publicistike, -administrative
 • Zhanret gazetareske: lajmi, raporti, komenti, reportazhi, recensioni, proçesverbali.
 • Përdorimi i shkronjës së madhe
 • Shenjat e pikësimit
 • Kërkesa (lutja)
 • Ankesa, deklarata
 • Letërkëmbimi

 

 • Teksti: Gjuha shqipe dhe kultura e të shprehurit
 • Nga: Zijadin Munishi, Prishtinë 1984
 • Lexime veprash të plota:
 • “I huaji”, (N. Rrahmani), “Futa” (dramë e Sabri Hamitit), “Kush e solli Doruntinën” (I. Kadare), “Librat e babit” (L.Starova).