Informatikë

LËNDA E INFORMATIKËS

Viti  I

 • BAZAT E INFORMATIKËS
 • E Dhëna
 • Informata
 • Historiku i kompjuterëve
 • Gjeneratat e kompjuterëve
 • SISTEMI KOMPJUTERIK
 • HARDVERI
 • Pllaka amë
 • Njësitë hyrëse
 • Njësia qendrore – Mikroprocesori
 • Memorja
 • Njësitë dalëse
 • Njësitë hyrëse dhe dalëse
 • SOFTVERI
 • Sistemi operativ
 • Sofveri aplikativ
 • Freware dhe Shareware
 • Open source dhe Free software
 • SISTEMI OPERATIV WINDOWS
 • Hyrje
 • Paraqitja në sistem
 • Desktopi
 • Dritaret
 • Menytë
 • Dialogët
 • Ndihma
 • Dalja nga Windows-i
 • Startimi dhe mbyllja e aplikacioneve
 • Puna me më shumë aplikacione ose dritare njëkohësisht
 • Disqet, Folderat dhe Fajlat
 • Operacionet themelore me Fajlat dhe Folderat
 • Operacione tjera
 • Menyja FILE
 • Menyja EDIT
 • Menyja VIEW
 • Menyja FAVORITES
 • Menyja TOOLS
 • Control Panel-i
 • PROGRAMET APLIKATIVE
 • Programet aplikative të integruara në Windows
 • Windows Media Player
 • Paint
 • Editori MS WORD
 • Lëshimi i Word-it në punë
 • Dritarja kryesore e Word-it
 • Shiritat me vegla
 • Shiriti STANDARD
 • Shiriti për FORMATIM
 • Shirita tjerë
 • Shiriti për lëvizje vertikale
 • Shiriti për lëvizje horizontale
 • Vizorja
 • Shiriti i Statusit dhe i programeve aktive
 • Zhvendosja e shiritave
 • Shkruarja e tekstit
 • Lëvizja nëpër tekst
 • Lëvizja me ndihmën e tastierës
 • Lëvizja me ndihmën e miut
 • Ruajtja e tekstit në kujtesën periferike
 • Hapja e Fajlit të ri
 • Hapja e Fajlit egzisatues
 • Dalja nga Word-i
 • Gjetja dhe korrigjimi i tekstit
 • Zgjedhja e tekstit
 • Kopjimi, zhvendosja dhe fshierja e tekstit
 • Tipi dhe madhësia e shkronjave
 • Simbolet jostandarde
 • Përcaktimi i faqes
 • Efektet e ndryshme
 • Teksti nën kornizë
 • Hijezimi i prapavisë
 • Barazimi dhe centrimi i rreshtave
 • Shkrtuarja e formulave
 • Tabelat ne Word
 • Operimi me të dhënat në tabelë
 • Sortimi
 • Gjetja e shumës
 • Grafika dhe vizatime brenda teksteve
 • Testi në shtylla – kolona
 • Shtypja e tekstit
 • Korrigjimi automatik i tekstit
 • Insertimi i një dokumenti në tjetër dokument
 • Editori për tabelim MS EXCEL
 • Startimi i aplikacionit Excel
 • Dritarja e Excel-it
 • Formimi i tabelave
 • Vendosja e të dhënave në qeli
 • Veprimet me përmbajtjen në qeli
 • Veprimet me qelitë, kolonat dhe rreshtat
 • Shtimi i fletës punuese- Worksheet
 • Llojet e të dhënave
 • Përdorimi i funksioneve
 • Modelet e tabelave
 • Vizatimi i grafikoneve
 • INTERNETI
 • Informatat themelore
 • Llojet e rrjetit
 • Ruteri
 • Prototkolli
 • Lidhja në Internet
 • World Wide Web
 • Shiriti i adresës
 • Komunikimi
 • Internet Explorer – i
 • Kërkimi i informatave në internet
 • Posta elektronike ( e-mail )
 • Outlook Express-i
 • Dërgimi i mesazheve – Instant messaging
 • MSN Messenger

 

Literatura:
Informatika  I
nga: Metodija Trajkovski dhe Dimitar Bitrakov

Viti  II

 • SISTEMI OPERATIV WINDOWS
 • Instalimi i programeve dhe pajisjeve të reja
 • Instalimi i aplikacioneve të reja
 • Fshirja dhe shtimi i moduleve të aplikacionit
 • Shtimi i pajisjaeve të reja në kompjuter
 • EDITORI I TEKSTIT – MS WORD
 • Menyja kryesore dhe opcionet e tyre
 • Veprimet themelore në dokument
 • Kopjimi i dokumentit nga disketa apo USB në diskun  e ngurtë
 • Kopjimi i dokumentit nga disku i ngurtë në disketë apo në USB
 • Mbrojtja e dokumentit
 • Shtypja e dokumentit
 • Shfaqja e vetive të dokumentit
 • Bartja e tekstit- bllokut me zvarritje
 • Renditja e copëzave apo pjesëve të dokumentit- SPIKE
 • Vendosja dhe fshierja e komentit
 • Vendosja dhe fshierja e Fusnotave
 • Insertimi i objekteve – Cliparteve në dokument
 • Përcaktimi i nënvizimit të tekstit – Underline
 • Përcaktimi i efekteve të Fontit
 • Përcaktimi i dendësisë së shkronjave
 • Formatimi i shkronjave me anë të tastierës
 • Përcaktimi i dendësisë së rreshtave
 • Dekorimi i faqeve me kornizë
 • Hijesimi i tekstit
 • Teksti në kolona
 • Shkronja e parë dekoruese
 • Shëndrrimi – ndryshimi i shkronjave
 • Puna me tekstin në Tabelë
 • EDITORI PËR TABELA MS EXCEL
 • Hapja dhe mbylllja e Excelit – mënyrat
 • Pamja e Ekranit Excel
 • Puna me librin punues – Workbook
 • Selektimi i qelive
 • Pamja e të dhënave
 • Rregullimi i madhësisë së qelive
 • Rregullimi manual
 • Rregullimi automatik
 • Rregullimi përmes opsionit FORMAT
 • Rregullimi j lartësisë së rreshtave
 • Rregullimi i gjërësisë së kolonave
 • Lëvizja në fletën punuese
 • Rregullimi i të dhënave në qeli
 • Rrafshimi, centrimi dhe dhëmbëzimi
 • Lloji dhe madhësia e shkronjave
 • Fonti
 • Editimi i të dhënave
 • Insertimi dhe fshierja qelive, rreshtave dhe kolonave
 • Bashkimi i qelive
 • Llojet e të dhënave: numra, valutat, data, përqindja, tekste
 • Llogaritjet
 • Shprehjet aritmetikore
 • Radha e egzekutimit të operatorëve
 • Paraqitja e të gjitha formulave
 • Emërimi i qelive
 • Formulat në Excel- adresat absolutem relative dhe të përziera
 • Funksionet: shuma, prodhimi, vlera maksimale, minimale
 • dhe funksione të kushtëzuara
 • Sortimi i të dhënave
 • Kornizat
 • Hijezimi i qelive
 • Opcioni AUTOFORMAT
 • Ngrirja e titujve
 • Fletët punuese – Worksheet: shtimi, riemërimi, kopjimi, fshierja, fshehja
 • Diagramet
 • Shtypja – printimi
 • Bazat e të dhënave
 • POWER POINT
 • Hapja e programit Power Point
 • Dizajnimi i prezantimit
 • Pamja e teksteve të Slajdeve
 • Ekzekutimi i prezantimit
 • Shfrytëzimi i tastierës gjat prezantimit
 • Përfundimi i punës në Power Point
 • Hapja e një prezantimi egzistues
 • Mënyra tjera të dizajnimit të prezantimit
 • Mundësitë tjeratë dizajnmit
 • Insertimi i objekteve të ndryshme në slajde
 • MULTIMEDIA
 • Komponentet e kompjuterit multimedial

Literatura: Informatika II
nga: Metodija Trajkoski / Dimitar Bitrakov