Matematikë

LËNDA E MATEMATIKËS

Viti  I-II

 • Elementet e matematikës ligjike
 • Gjykimet, konjukcionet, diskonjuksioni, negacioni
 • Aplikacioni, ekuivalenca
 • Formulat gjykimore
 • Ligjet logjike
 • Numrat natyrorë dhe të plotë
 • Numrat natyror – N
 • Numrat e plotë – Z
 • Pjestueshmëria e numrave natyror
 • SHVP
 • PMP
 • Kongruenca
 • Numrat real
 • Numrat racional – Q – operacionet me thyesa
 • Numrat dhjetorë
 • Numrat real – R
 • Të afruarit, rrumbullakësimi dhe gabuimet
 • Shprehjet algjebrike racionale
 • Fuqia me tregues numër natyror
 • Polinomet, shprehjet racionale
 • Operacionet me polionome
 • Zbërthimi I polinomeve në shumëzues
 • PMP dhe SHVP
 • Thyesat algjebrike, operacionet
 • Fuqizimi dhe rrënjëzimi
 • Koncepti për rrënjëzim, zgjerim dhe tjeshtimi I rrënjëve
 • Rrënjëzimi I prodhimit dhe herësit
 • Forma normale e rrënjës
 • Fuqizimi dhe rrënjëzimi I rrënjës
 • Shprehjet iracionale, shumëzimi, pjestimi
 • Racionalizimi I emëruesit të thyesës
 • Barazimet dhe jobarazimet lineare
 • Barazimi linear me një të panjohur
 • Zgjidhjet e barazimit linear
 • Funkcioni linear me dy të panjohura
 • Jobarazimi linear me një të panjohur
 • Sistemi I jobarazimeve lineare me një të panjohur
 • Funksionet trigonometike prej këndit të ngusht
 • SIN dhe COS I këndit të ngusht
 • TG dhe CTG I këndit të ngusht
 • Funksionet trigonometike prej këndeve komplementare
 • Lidhjet ndërmjet funksioneve trigonometrike prej këndit të njejtë
 • Detyra për zgjidhjen e trekëndëshit këndrejt
 • Syprina e shumëkëndshit dhe rrethit
 • Syprina e katërkëndëshit, trekëndëshit
 • Shumkëndëshi I rregullt, perimetri dhe syprina
 • Rrethi. Perimetri dhe sipërfaqja

 

Literatura:
Matematika I dhe Matematika II
Nga: Naum Celakovski dhe Zhivko Madeski