Pedagogji-didaktikë

LËNDA E PEDAGOGJISË

Viti  IV

 • Lënda e Pedagigjisë
 • Pedagogjia dhe shkencat tjera
 • Sistemi i shkrimeve pedagogjike
 • Faktorët e zhvillimit të personalitetit
 • Ambienti social
 • Familja si faktor kryesor në zhvillimin e personalitetit
 • Bashkëpunimi i familjes me faktorët tjerë edukativ
 • Edukata parashkollore
 • Përgatitja e fëmijës për në shkollë
 • I edukuari dhe edukatori
 • Edukatori
 • Arsimimi i arsimtarëve dhe edukatorëve
 • Edukata fizike dhe shëndetsore
 • Detyrat e edukatës fizike
 • Edukata intelektuale
 • Detyrat e edukatës intelektuale
 • Përmbajtjet e edukatës intelektuale
 • Edukata estetike
 • Detyrat e edukatës estetike
 • Principet e edukatës estetike
 • Edukata e punës
 • Edukata morale – kuptimi
 • Detyrat e edukatës morale
 • Faktorët e edukatës morale
 • Përmbajtjet e edukatës morale
 • Principet e edukatës morale
 • Metodat e edukatës morale
 • Koha e lirë si faktor në edukimin e gjeneratave të reja
 • Format didaktike
 • Metodat didaktike
 • Mjetet mësimore dhe ato ndihmëse
 • Sistemet shkollore në shtetet perëndimore.

LITERATURË:

Shënimet e profesorit të lëndës.