Shkenca e hadithit

LËNDA: ULUMUL (MUSTALEHUL) – HADITH

Viti i III

 • Shkenca e hadithit – definicioni
 • Disa terme më të rëndësishme
 • Definicioni i përgjithshëm i hadithit dhe ndarja e tij sipas definicionit
 • Paraqitja dhe zhvillimi i shkencës së hadithit
 • Hadithi, burimi i dytë i sheriatit
 • Tubimi i hadithit – etapat e tubimit
 • Llojët e përmledhjeve të hadithit
 • Ndarja e hadithit sipas senedit
 • Hadithi mutevatir – definicioni dhe llojët e tij
 • Hadithi ahad – definicioni dhe llojët e tij
 • Hadithi meshhur, Hadithi aziz dhe hadithi garib
 • Hadithi makbul dhe ndarja e tij
 • Hadithi sahih/autentik – definicioni dhe kushtet e tij
 • Kategorizimi i haditheve autentike sipas imam Neveviut
 • Përparësia e imam Buhariut ndaj imam Mslimit
 • Hadithi hasen/i mirë – definicioni
 • Hadithi sahih ligajrihi/autentik jo nga vetvetiu
 • Hadithi hasen ligajrihi/i mirë jo nga vetvetiu
 • Ndarja e hadithit në m’amul dhe gajri m’amul bihi
 • Hadithi muhkem dhe hukmi i tij
 • Hadithi muhtelif dhe hukmi i tij
 • Hadithi nasih dhe hadithi mensuh
 • Hususijatur-Resul (njësi mësimore e propozuar)
 •  Hadithi i refuzuar – definicioni
 • Hadithi mual-lak
 • Hadithi munkati’ë
 • Hadithi mursel
 • Hadithi mudel-les
 • Hadithi mua’l-lel
 • Hadithi mudtarib
 • Hadithi maklub
 • Hadithi mudrexh
 • Hadithi meudu’ë
 • Ndarje e hadithit në merfu’ë meukufë dhe maktu’ë’
 • Hadithi kudsij dhe dallimi mes tij, Kur’anit dhe hadithit nebevij
 • Pranimi dhe ligjërimi i hadithit
 • Ndikimi i katër imamëve në shkencën e hadithit