Tefsir

LËNDA: T E F S I R

Viti i IV

 • Sureja El-Fatiha dhe vlera e sajë
 • Komentimi i istihadhës dhe besmeles
 • Komentimi i sures El-Fatiha
 • Dispozita lidhur me suren El-Fatiha
 • Pasqyrë e shkurtur rreth sures El-Bekare
 • Komentimi i ajeteve 1-5 të sures El-Bekare (cilësitë e besimtarrëve)
 • Komentimi i ajeteve 101-103 të sures El-Bekare (hukmi i magjisë)
 • Komentimi i ajeteve 27-29 të sures En-Nur ( rregulla rreth vizitës)
 • Komentimi i ajeteve 30-31 të sures En-nur (rregullat e shiqimit dhe mbulesës)
 • Komentimi i ajeteve 23-39 të sures Isra (primaret e jetës së ndershme)
 • Komentimi i ajeteve 1-11 të sures El-Mu’minun (vetitë e besimtarëve)
 • Komentimi i sures Ed-Duha
 • Komentimi i sures El-Alek
 • Komentimi i sures El-Kadr
 • Komentimi i sures El-Asr
 • Komentimi i sures El-Keuther
 • Komentimi i sures El-Ihlas
 • Komentimi i sures El-Felek
 • Komentimi i sures En-Nas