Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2015/2016

Kandidatët e pranuar në Medrese për vitin shkollor 2015/2016

Listat e kandidatëve të pranuar/a  dhe atyre që nuk u pranuan në Medresenë Isa Beu janë të shënuar ne vijim:

Listat e kandidatëve të pranuar/a  dhe atyre që nuk u pranuan në Medresenë Isa Beu janë të shënuar ne vijim:
medreseja shkup djem

Paralelja shkup vajza

paralelja tetov

paralelja gostivar